ព័ត៌មានចុងក្រោយ


ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


Aug 18 2022

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការចូលរួមរបស់អង្គការតំណាងជនពិការ ក្នុងកិច្ចអន្តរគមន៍កម្មវិធីគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ផ្នែកពិការភាព គោលបំណង៖ ១. ដើម្បីស្វែងយល់ពីតួនាទីរបស់អង្គការតំណាងជនពិការ និងការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនមានពិការភាព ការទទួលបានប័ណ្ណសមធម៍ និងការចូលរួមក្នុងដំណើរការកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម និងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម។ ២. ដើម្បីសង្កេតមើលការងាររបស់អង្គការតំណាងជនពិការ និងសមាជិករបស់ពួកគេនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសសេដ្ឋកិច្ច​ ការងារ និងមុខរបរ ដែលរួមទាំងលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រមុខរបរ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ២. ដើម្បីស្វែងយល់ពីតួនាទីរបស់អជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្នុងការធានាបាននូវបរិយាបន្នពិការភាព ក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គមរបស់ខ្លួន រួមមានកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយបរិយាបន្ន។ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា មូលនិធិជំនួយសង្គម ក្រសួងផែនការ តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា តំណាងកម្មវិធី ACCESS កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) និង UNICEF រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយ៖ ក្រុមការងារកម្មវិធីACCESS ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក​៖ ១២នាក់