ព័ត៌មានចុងក្រោយ


ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


May 30 2022

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី «ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងសម្ភារសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល»

ផ្នែក៖ ពិការភាព ទីកន្លែង៖ កិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើនៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ គោលបំណង៖  ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពដល់អង្គការបណ្តាញជនពិការ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងសម្ភារសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិ។ អ្នកចូលរួម៖ ភ្ញៀវកិត្តិយសមកពី អគ្គលេខាធិដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា ក្រសួងមហាផ្ទៃ តំណាងបណ្តាញអង្គការជនពិការ តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងតំណាងកម្មវិធី ACCESS ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC-SG) និងអង្គការ HI ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ៥០នាក់