ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


Mar 22-23 2023

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាពក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គម

ផ្នែកពិការភាព កិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើដោយផ្ទាល់ សណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី គោលបំណង៖ ចែករំលែក និងពិភាក្សាលើរបកគំហើញគន្លឹះចុងក្រោយ ស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាពក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គម ផ្តល់មតិយោបល់ និងអនុសាសន៍ ដើម្បីបញ្ចប់គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាពក្នុងកិច្ចគាំពារសង្គម អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ ក្រុមការងារបរិយាបន្នក្នុងកិច្ចគំាពារសង្គម ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមមាន (ILO, UNICEF, UNESCO, OHCHR, UNFPA, UN WOMEN) អង្គការជនពិការកម្ពុជា អង្គការតំណាងជនជនពិការ អង្គការក្នុងស្រុក អង្គការអន្តរជាតិ រួមមាន (PafID, World Bank, Oxfam, HI, ADD, Chamroeun, Good Return, PPCIL) តំណាងកម្មវិធី ACCESS និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដើម្បីសហប្រជាជាតិ (UNDP) សហការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ  អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ (UNDP) ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក​៖ ៧៣នាក់


Apr 4-4 2023

សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្មវិធីរយៈពេល៦ខែ របស់កម្មវិធីសហប្រតិត្តិការអូស្រ្តាលី -កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌

ផ្នែកទាំងមូលរបស់កម្មវិធី ACCESS ទីតាំង៖ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ គោលបំណង ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង និងពិភាក្សា៖ ផលជះកម្មវិធីលើក្រុមទទួលផលផ្សេងៗ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្រ្ត និងវិសាលភាពដែលកម្មវិធីបានចូលរួម និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់អ្នកទទួលផល ​អនុវត្តគោលការណ៍ «មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់» និង«មិនមានអ្វីដោយគ្មានការចូលរួមពីពួកគេ»​ ព្រមទាំងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តល្អៗនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ឃុំ និងកាត់បន្ថយផលជះ ដែលអវិជ្ជមានពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតីសម្បទា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មូលនិធិជនពិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម មណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា សមភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំដោយ៖ ក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ប្រមាណ៧៣នាក់