ព័ត៌មានចុងក្រោយ


ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ


Dec 08 2021

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនិងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ថា ACCESS)

ផ្នែកពិការភាព គោលបំណង៖ ដើម្បីចែករំលែក និងពិភាក្សាពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ បញ្ហាប្រឈមចម្បង និងមេរៀនដែលបានរៀនកំឡុងពេលកម្មវិធីACCESS នៅដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីចែករំលែកនូវឯកសារបច្ចេកទេសដែលបានផលិត កំឡុងពេលកម្មវិធីACCESS នៅដំណាក់កាលទី១ បង្ហាញពីការងារអាទិភាព កំឡុងពេលកម្មវិធីACCESS នៅដំណាក់កាលទី២ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ដៃគូអនុវត្តគម្រោងរួមមាន៖ ADD, Agile, CDPO, CMP and GR, HI, LFTW, UNDP, CWCC (on GEDI) សមភាគីរដ្ឋាភិបាល៖ ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងតំណាងកម្មវិធី ACCESS រៀបចំកម្មវិធីដោយ៖ កម្មវិធី ACCESS ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក​៖ ប្រមាណ៤០នាក់