កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានសហការជាមួយកម្មវិធី ACCESS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សា​​ជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រដល់មន្រ្តីមកេពីក្រសួងកិច្ចការនារី។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល​៣ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីផ្តល់ការណែនាំដល់អ្នកសម្របសម្រួលបង្គោលអំពីសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សា​​ជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់មន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ​បន្តទៅ​អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។