ការងារ

មុខតំណែង

ការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការផលិតស្ពត់វីដេអូអប់រំខ្លី ចំនួន០៥ ស្តីពីការទទួលបានសេវាចាំបាច់នានាសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះ ដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ

ពិពណ៌នាការងារ សេចក្តីសង្ខេបនៃតួនាទីនេះ៖

ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី (NAPVAW) ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ បានកំណត់អាទិភាពចំពោះការកែលម្អគុណភាពសេវាសំខាន់ៗសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះ ដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ
យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗសម្រាប់ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹង GBV កំពុងលើកកម្ពស់ឧត្តម្មានុវត្តន៍ក្នុងការផ្តល់
សេវាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារសេវាអប្បបរិមា និងបញ្ហាប្រឈមនៃបទដ្ឋានសង្គមដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានដោយស្តីបន្ទោសចំពោះអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ (GBV)។ ដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះ ក្រសួងកិច្ចការនារី (MoWA)
បានបង្កើត និងកំពុងអនុវត្តកញ្ចប់នៃបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាចូលរួមក្នុងក្រុមការងារ GBV ក្នុងខេត្តគោលដៅរបស់កម្មវិធី ACCESS ។

ទាញយកទម្រង់
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 19/02/2021
មុខតំណែង

ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើឯកសារសេចក្តីពន្យល់ និងការកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

ពិពណ៌នាការងារ សេចក្តីសង្ខេបនៃតួនាទីនេះ៖

រំពឹងថាការងារនេះនឹងត្រូវធ្វើដោយទីប្រឹក្សាជាតិឯករាជ្យដែលនឹងសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងការពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ព្រមទាំងការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីផងដែរ ។

ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រធានកម្មវិធីACCESS ទីប្រឹក្សានេះនឹងរាយការណ៌ទៅកាន់ក្រសួងកិច្ចការនារី និងធ្វើការជិតស្និទជាមួយប្រធានផ្នែកការងារទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័ររបស់កម្មវិធី​ACCESS ។ សកម្មភាពទាំងឡាយណាស្នើរឡើងគឺត្រូវពិភាក្សា និងអនុម័តដោយក្រសួងកិច្ចការនារី ។

ទីប្រឹក្សានេះនឹងធ្វើការពីចម្ងាយ ពីការិយាល័យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី/ACCESS ប៉ុន្តែនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រសួង ។

ទាញយកទម្រង់
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 31/01/2020