ការងារ

Job Title Consultancy for the production of five short 2D animations on physical accessibility for Persons with Disabilities
Description Background and Objective 

 

Improvement in physical infrastructure, means of transportation, and means of communication and equipment for persons with disabilities in Cambodia are identified as priorities under the fourth strategic objective; i.e. “Accessibility” of the NDSP 2 (2019-2023) of RGC that was launched on December 2019. In addition, the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY) and the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC) issued an inter-ministerial Prakas number 248 dated 28 November 2018 to introduce the Technical Standards on the Physical Accessibility for Persons with Disabilities in Cambodia.

 

On September 2019, under the coordination and technical advisory role of Disability Action Council (DAC), these Technical Standards were jointly adopted and launched by MoSVY and MLMUPC. Key sections of these Standards include: Pathway and entrance; Car park environments, Building types; Facilities in buildings; and Sanitary facilities.

 

To contribute to the implementation of the priorities of NDSP2, ACCESS program in partnership with DAC and MoSVY is looking for a professional production team to develop five 2D animations that cover each of the five sections of the Standards.

Form Download
Deadline 24/05/2020
មុខតំណែង

ពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើឯកសារសេចក្តីពន្យល់ និងការកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

ពិពណ៌នាការងារ សេចក្តីសង្ខេបនៃតួនាទីនេះ៖

រំពឹងថាការងារនេះនឹងត្រូវធ្វើដោយទីប្រឹក្សាជាតិឯករាជ្យដែលនឹងសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងការពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ព្រមទាំងការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីផងដែរ ។

ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រធានកម្មវិធីACCESS ទីប្រឹក្សានេះនឹងរាយការណ៌ទៅកាន់ក្រសួងកិច្ចការនារី និងធ្វើការជិតស្និទជាមួយប្រធានផ្នែកការងារទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័ររបស់កម្មវិធី​ACCESS ។ សកម្មភាពទាំងឡាយណាស្នើរឡើងគឺត្រូវពិភាក្សា និងអនុម័តដោយក្រសួងកិច្ចការនារី ។

ទីប្រឹក្សានេះនឹងធ្វើការពីចម្ងាយ ពីការិយាល័យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី/ACCESS ប៉ុន្តែនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រសួង ។

ទាញយកទម្រង់
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 31/01/2020
Job Title Communications and Learning Specialist
Description Summary of Position

Cowater International Inc. is recruiting a Communications and Learning Specialist to support a DFAT- Australia funded development initiative in Cambodia, which aims to improve budget processes and increase the accessibility of services for persons with disabilities and for women affected by gender-based violence (GBV).

Reporting to the Monitoring and Evaluation Manager, the Communications and Learning Specialist will undertake a critical role in the core program team to ensure that lessons from the program are captured and disseminated to program stakeholders and other development partners, in order to contribute to improved global GBV and disability programming.

Form Download
Deadline 10/01/2020
Job Title CONSULTANT (S)DEVELOPMENT OF THE MINIMUM PACKAGE OF SERVICES FOR PHYSICAL REHABILITATION CENTRES IN CAMBODIA
Description Summary of Position

The consultant(s) will report to a working group led by MoSVY and including representatives from PWDF, MoH, four IOs/NGOs, DPOs, OPAs, rehabilitation professional associations, and WHO. The working group will provide oversight, technical advice and other necessary support to the consultant to ensure smooth development and finalisation of the PRC-MPS. Under the working group guidance, the consultant will:

  • Conduct a desk review of existing relevant documents, including the 2012 Standard Working Procedure (SWP), sub-decrees, Prakas related to the establishment and functioning of PWDF and PRCs, Complementary Package of Activities (CPA) for Referral Hospital, Minimum Package of Activities (MPA) for Health Centre.
  • Organize consultative meetings and focus group discussions with key informants including PWDF and rehabilitation IOs/NGOs, Cambodian Physical Therapy Association (CPTA), Khmer Association of Prosthetics and Orthotics (KhAPO), Health Care Facilities (HCF), Disabled People Organisations including Women with Disability Federations, and other relevant counterparts to review existing policy, guidelines and/or procedures relevant to this assignment.
  • Review and finalise the structure of the PRC-MPS which should include chapters on Scope of PRC, Package of PRC services, Management structure of PRC, Human resource, Financial management, Financing modalities, Standardize list of equipment and production materials, Information management, Infrastructure, etc.
  • Prepare a first draft of the PRC-MPS and conduct a consultative workshop to obtain feedback.
  • Review and incorporate feedback to the draft PRC-MPS and present the final draft to policy makers for adoption.
Form Download
Deadline 15/11/2019
Job Title ACCESS Program Coordinator
Description Summary of Position

Cowater International Inc. is recruiting a Program Coordinator. This position is reporting to the Disability Lead, the Program Coordinator will support the implementation of all interventions relevant to the ACCESS Disability workstream, while collaborating with other ACCESS Technical Areas, including GBV and Public Financial Management (PFM). The Program coordinator will provide implementation, coordination, monitoring and administrative support to the Program team and will work closely with each of the Technical Leads, the Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager as well as the Team Leader.

Form Download
Deadline 21/10/2019
Job Title Internship
Description Summary of Position

Cowater International Inc.  is recruiting an intern in support of a new development initiative in Cambodia which aims to improve budget processes and increase the accessibility of services for persons with disabilities and women affected by gender-based violence. The intern will work within the Program’s Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Unit and report to the MEL Manager.

Form Download
Deadline 21/10/2019
Job Title Drivers (2 Positions)
Description Summary of Position

Cowater International Inc.  is recruiting 02 positions of drivers.

Under the supervision of Administration and Logistics Officer, the Drivers are responsible for the proper and safe utilisation of the vehicle and providing transportation for staff and official visitors. He/She will be in charge of vehicle maintenance needs and vehicle reporting.

Form Download
Deadline 21/10/2019
Job Title Local Consultant for Management Information System
Description Summary of Position

Reporting to the ACCESS Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager, this role will involve working closely with an international MIS consultant on the design, roll-out and maintenance of MIS platform. The role will support the design of the ACCESS MIS system and provide technical support to its operationalisation. During this period, the local MIS will receive support and capacity building from the international MIS consultant. The role will be responsible for ongoing oversight of the MIS.

This role will work closely with ACCESS Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager and Clear Horizon who are designing and implementing the ACCESS MEL system, to ensure the ACCESS MIS fully supports implementation of the ACCESS MEL system, and the grants monitoring function related to the ACCESS Competitive Investment Mechanism (CIM).

Form Download
Deadline 16/09/2019
Job Title Deputy Team Leader
Description Summary of Position

The Deputy Team Leader (DTL) will work in close cooperation with, and report to the Team Leader to work with Partners, DFAT and the RGC in the overall strategic direction of the Program. The DTL will assist the TL in ensuring quality of deliverable and overall compliance with DFAT standards. By delegation from the TL, The DTL will also be responsible for the direct supervision of the Head of Operations as well as the Senior Grants Management Officer. As part of the Program leadership and management team, the DTL’s distinctive role is to support engagement with key partners and counterparts at both national and sub-national level, to ensure overall quality of implementation and deliverables and to supervise program operations.

The DTL contributes to the overall quality assurance of ACCESS’ outputs in line with international best practices and supports the Team Leader to oversee the development of, and coherence between, ACCESS’ program team, operating systems, communications, processes, project cycle management system and support the coordination of different aspects of the Program.

Form Download
Deadline 06/09/2019
Job Title Partnership Survey Consultant
Description Summary of Position

Reporting to the ACCESS Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager, the Partnership Survey Consultant (the Consultant) will work closely with the ACCESS MEL Manager and Clear Horizon to support the conduct of the Partnership Survey. The survey has already been designed and the data collection materials have been developed in English. The consultant will translate the survey materials into Khmer, interview key counterparts in Khmer and analyse the data to provide the information to answer the MEL questions.

The survey will be conducted in two phases. The first phase will be an online survey to a large sample of key counterparts, with the key results analysed.

Drawing on the results of the analysis, in the second phase ACCESS will agree on a targeted survey sample for further in-depth qualitative interviewing.

Form Download
Deadline 10/08/2019
Job Title Request for Proposal – Baseline Service Access, Quality and Uptake Study (SAQUS)
Description Summary of Position

With more than 30 years of experience, CowaterSogema is Canada’s global leader in management consulting services specializing in international development. CowaterSogema is managing the Australia-Cambodia Cooperation for Equitable Sustainable Services (ACCESS) Program. ACCESS is a three-year (2018-2021) Australian Government initiative to improve the sustainability, quality and inclusiveness of services for persons with disabilities and for women affected by gender-based violence (GBV) in Cambodia. Clear Horizon are recognised leaders in providing monitoring and evaluation services for complex, multi-year programs. Clear Horizon has partnered with CowaterSogema to provide monitoring and evaluation services to ACCESS.

ACCESS reflects Australia’s strong commitment to supporting human rights, gender equality and disability-inclusive development in our region. ACCESS works in partnership with the Royal Government of Cambodia to support the implementation of the National Action Plan to Prevent Violence Against Women (NAPVAW) and the National Disability Strategic Plan (NDSP).

Currently CowaterSogema is recruiting a Company (“the Company”) to conduct the baseline Service Access, Quality and Uptake Study (SAQUS) in Cambodia.

SAQUS Proposal Template

Form Download
Deadline 05/07/2019
Job Title Consultancy to Develop M&E Framework for National Action Plan to Prevent Violence Against Women III (NAPVAW III)
Description Summary of Position

It is expected that this assignment is undertaken by a team of consultants composed of an international Senior Consultant (ARF- C level 3) supported by a national consultant. The consultant team will collaborate with MoWA, UN Women and UNFPA to develop a Monitoring and Evaluation (M&E) Framework for the NAPVAW III developed by MOWA.

Under the supervision of the ACCESS Team Leader, the Consultant team will report to MOWA and work closely with the ACCESS Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager and Clear Horizon (responsible for design and implementation of the ACCESS MEL system), to ensure consistency between the NAPVAW M&E Framework and ACCESS MEL Plan. Any proposed actions should seek consultation and approval from MOWA.

The consultants will be based at MOWA to ease communication and regular discourse with MOWA teams.

Form Download
Deadline 10/06/2019
Job Title Due Diligence Consultant
Description Summary of Position

ACCESS operates a Competitive Investment Mechanism (CIM) to support partners including UN Agencies, International and Local NGOs, Disabled People Organisations and private companies to contribute to NAPVAW and NDSP implementation. The first Round of Expressions of Interest to the CIM was launched on March 21st, 2019 and 14 applicants have been selected to develop full proposals.

A due diligence process is now about to be initiate to confirm that the selected applicants comply with organisational capacity requirements. ACCESS is seeking a consultant to support the ACCESS team in conducting the due diligence of the shortlisted applicants.

Form Download
Deadline 31/05/2019
Job Title Administrative and Logistics Officer
Description Summary of Position

A full-time position is currently available for an experienced Administrative and Logistics Officer with strong administrative skills, who possessed the ability to handle multiple priorities and meet tight deadlines with minimal supervision.  Excellent communication and organizational skills are essential, as is proficiency with MS Office Suite and general computer skills. This position will report to Head of Operations and Finance and will be responsible for the supervision of the office assistant/receptionist and drivers.

Form Download
Deadline 15/05/2019
Job Title International Management Information System (MIS) Consultant
Description Summary of Position

Reporting to the ACCESS Team Leader, this role will undertake a critical role in scoping the ACCESS MIS system and developing a brief options note. Following a decision by the ACCESS Team Leader as to which option to pursue, the role will lead the design of the ACCESS MIS system and provide technical support to its initial operationalisation. During this period, the role will provide technical support to and build capacity of a national MIS consultant or data officer (yet to be recruited) who will be responsible for ongoing oversight of MIS system use. Periodic inputs are envisaged for the remainder of ACCESS, to support more complex maintenance or evolution of the MIS – again taking opportunities to build the capacity of the national MIS consultant / data officer.

This role will work closely with ACCESS Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Manager and Clear Horizon who are designing and implementing the ACCESS MEL system, to ensure the ACCESS MIS fully supports implementation of the ACCESS MEL system, and the grants monitoring function related to the ACCESS Competitive Investment Mechanism (CIM).

Form Download
Deadline 15/05/2019

សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធី ACCESS – បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មានការប្រកាសពីឱកាសការងារនៅឡើយ។