ការទទួលបានយុត្តិធម៌ និងការគាំ ពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

ការទទួលបានយុត្តិធម៌ និងការគាំ ពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ