កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា។

គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធី ACCESS បានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងសម្រេចគាំទ្រលើការចង្អុលបង្ហាញនៅកម្រិតយុទ្ធសាស្រ្តដល់កម្មវិធី        ការកំណត់ការងារជាអាទិភាព និងការជ្រើសរើសទីតាំងអនុវត្តសកម្មភាព ក៏ដូចជាការពិនិត្យ និងសម្រេចលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃការសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈយន្តការវិនិយោគដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការរៀបចំពីធីសម្ពោធ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩។