កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់យន្តការវិនិយោគដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង

កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់យន្តការវិនិយោគដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង

កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់យន្តការវិនិយោគដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យ ACCESS។

គណៈកម្មការបានយល់ស្របលើដំណើរការនៃយន្តការជ្រើសរើសការផ្តល់ជំនួយ (ដើម្បីរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាល) រួមទាំង        លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃការសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។