ក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ

សេចក្តីផ្តើម៖

Cowater រក្សាបាននូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃក្រមសីលធម៌ផ្នែកសាជីវកម្ម​ និងការធ្វើធុរកិច្ចប្រកបដោយលក្ខណៈបើកចំហ និងស្មោះត្រង់ ស្របតាមក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ។

Cowater ក៏បានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម និង​ការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតាមរយៈធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិជន និង​អ្នកផ្តត់ផ្គង់របស់យើង។

យើងរំពឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គងនឹងអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគុណតម្លៃស្រដៀងគ្នា ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគាត់ទទួលយកគោលនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ​ របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ប្រសិនបើចាំបាច់។

តំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម រៀបរាប់ពីក្រមប្រតិបត្តិនៃការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ Cowater’s International ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២