ក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS

កម្មវិធី ACCESS គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម (DFAT) ។ ក្រុមការងារនៃកម្មវិធី ACCESS ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែររួមជាមួយបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចជាអ្នកជំនាញការបរទេស។

សមាជិកក្រុមកាងារដែលបានជ្រើសរើសគឺសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់លើការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដូចជា ការងារផ្នែកពិការភាព ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី     ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។

គណៈគ្រប់គ្រង


Anne Photo

អាន រូ ខៀវ

ប្រធានកម្មវិធី

Sasha's image

សាសា ស៊ីហ្គលីយ៉ារីវីក

អនុប្រធានកម្មវិធី

Vivath Photo

ជូ វិវឌ្ឍន៍

ប្រធានផ្នែកពិការភាព

Makara's photo

ប៊ូ មករា

ប្រធានផ្នែកអំពើហិង្សា

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

Vathanak's photo

ឃឹម កែវវឌ្ឍនៈ

ប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ

និងរៀនសូត្រ

ក្រុមការងារកម្មវិធី


Kalyan's photo

រ័ត្ន កល្យាណ

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Chamnap's photo

សុខ ចាន់ចំណាប់

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Thida's photo

សេង ធីតា

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

Sreymom Photo

ខឹម ស្រីម៉ុម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាបន្ន/កិច្ចគាំពារកុមារ

Leakhena's photo

ជី ច័ន្ទលក្ខិណា

មន្ត្រីផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ

ក្រុមការងារផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង


Pivoine's Photo

ប៊ាង ពីវ័ន

អ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រុមការងារផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ


កំពុងជ្រើសរើស

អ្នកឯកទេសផ្នែករៀនសូត្រ

និងទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ


Sophon Photo

ឈន សុផុន

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

Kanelle's photo

ហ៊ាង កាណែល

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង

មូលនិធិ

Chanthon's photo

សូត្រ ចាន់ថុន

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

Pisey photo

ស៊ាម ពិសី

មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងភស្ដុភារ

Ath's Photo

ឯល អាត

មន្ត្រី ព័ត៌មានវិទ្យា

Srey Neat's Photo

ប៉ុន ស្រីនាថ

ជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

Chamrong's photo

ប៉ុក វង្សាចំរុង

អ្នកទទួលភ្ញៀវ

និងជំនួយការការិយាល័យ

Lida photo

ប៊ូ លីដា

អ្នកបើកបរ

ទីប្រឹក្សារយៈពេលខ្លី


Sarah's photo

Sarah DYER

ទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្រ្ត

ផ្នែកពិការភាព

Robin's photo

Robin MAUNEY

ទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែក

អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

Jonathan's photo

Jonathan DUNN

ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (អន្តរជាតិ)

Sokyeng's photo

ចាន់ សុខយ៉េង

ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ជាតិ)

Niketa's photo

Niketa KULKARNI

ទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រមូល

និងវិភាគទិន្នន័យ

Dave's photo

Dave GREEN

ទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ

និងអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ (MEL)

Bruce's photo

Bruce Bailey

ទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ទគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

Sarah Leslie's photo

Sarah Leslie

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ