ក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS

កម្មវិធី ACCESS គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម (DFAT) ។ ក្រុមការងារនៃកម្មវិធី ACCESS ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែររួមជាមួយបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចជាអ្នកជំនាញការបរទេស។

សមាជិកក្រុមកាងារដែលបានជ្រើសរើសគឺសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់លើការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដូចជា ការងារផ្នែកពិការភាព ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី     ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។

គណៈគ្រប់គ្រង


អាន រូ ខៀវ

ប្រធានកម្មវិធី

សាសា ស៊ីហ្គលីយ៉ារីវីក

អនុប្រធានកម្មវិធី

ជូ វិវឌ្ឍន៍

ប្រធានផ្នែកពិការភាព

ប៊ូ មករា

ប្រធានផ្នែកអំពើហិង្សា

ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

ឃឹម កែវវឌ្ឍនៈ

ប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ

និងរៀនសូត្រ

ក្រុមការងារកម្មវិធី


រ័ត្ន កល្យាណ

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

សុខ ចាន់ចំណាប់

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

សេង ធីតា

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

ខឹម ស្រីម៉ុម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាបន្ន/កិច្ចគាំពារកុមារ

ក្រុមការងារផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង


ប៊ាង ពីវ័ន

អ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រុមការងារផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ


កំពុងជ្រើសរើស

អ្នកឯកទេសផ្នែករៀនសូត្រ

និងទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ


ឈន សុផុន

ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ហ៊ាង កាណែល

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រង

មូលនិធិ

ទៀង កាម៉ុន

មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យមូលនិធិ

សូត្រ ចាន់ថុន

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ស៊ាម ពិសី

មន្រ្តីផ្នែករដ្ឋបាល និងភស្ដុភារ

ឯល អាត

មន្ត្រី ព័ត៌មានវិទ្យា

ប៉ុន ស្រីនាថ

ជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ប៉ុក វង្សាចំរុង

អ្នកទទួលភ្ញៀវ

និងជំនួយការការិយាល័យ

ប៊ូ លីដា

អ្នកបើកបរ

ទីប្រឹក្សារយៈពេលខ្លី


Sarah DYER

ទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្រ្ត

ផ្នែកពិការភាព

Robin MAUNEY

ទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែក

អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

Jonathan DUNN

ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (អន្តរជាតិ)

ចាន់ សុខយ៉េង

ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ (ជាតិ)

Niketa KULKARNI

ទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រមូល

និងវិភាគទិន្នន័យ

Dave GREEN

ទីប្រឹក្សាផ្នែករៀបចំ

និងអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ (MEL)

Bruce Bailey

ទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ទគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

Sarah Leslie

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ