គោលការណ៍របស់កម្មវិធី ACCESS

គោលការណ៍របស់កម្មវិធី ACCESS ដែលជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីមានដូចខាងក្រោម៖

ភាពជាដៃគូ ការសហការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សមធម៌ និងបរិយាបន្ន

ការសាងភាពជាម្ចាស់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត

ការគ្រប់គ្រងដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ និងបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ និងមេរៀនដកពិសោធន៍

គណនេយ្យភាពដើម្បីឱ្យលទ្ធផលដែលសម្រេចបានមាននិរន្តរភាព