គោលការណ៍របស់កម្មវិធី ACCESS

គោលការណ៍របស់កម្មវិធី ACCESS ដែលជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីមានដូចខាងក្រោម៖

icons of partnership

ភាពជាដៃគូ ការសហការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

icons of equality

សមធម៌ និងបរិយាបន្ន

Icon of BUILDING OWNERSHIP AND COMMITMENT

ការសាងភាពជាម្ចាស់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត

Icon of EQUITY AND INCLUSION

ការគ្រប់គ្រងដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ និងបត់បែនតាមស្ថានការណ៍ និងមេរៀនដកពិសោធន៍

icons of accountability

គណនេយ្យភាពដើម្បីឱ្យលទ្ធផលដែលសម្រេចបានមាននិរន្តរភាព