ដៃគូរបស់កម្មវិធី ACCESS

កម្មវិធី ACCESS គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម (DFAT)។
កម្មវិធី ACCESS ធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


ដៃគូអនុវត្តកម្មវិធី


ជនមានពិការភាព


ស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ