ត្រូវឱ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ក្នុងករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

ត្រូវឱ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ក្នុងករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

ធ្វើឱ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ លើសកម្មភាពរបស់ពួកគេ និងជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី។