ទីកន្លែងទាំងអស់ ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពសំរាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី

ទីកន្លែងទាំងអស់ ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពសំរាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី

ស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការរើសអើង ឬការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេឡើយ។ សូមចូលរួមជាមួយគ្នា ក្នុងការថែរក្សានិងបង្កើតកន្លែងមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នា។