ធនធានទាក់ទងនឹង កូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទាក់ទងជំងឺកូវីដ-១៩
សម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ