ធនធានរបស់កម្មវិធី ACCESS

ឯកសារសង្ខេប


ឯកសារសង្ខេបរបស់​ ACCESS

កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ថា ACCESS) គឺជាកម្មវិធីរយៈពេល៣ឆ្នាំ (២០១៨-២០២១) ដែលស្ថិតក្រោមការផ្តួចផ្តើម និងគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។ (more…)