ផ្នត់គំនិតសង្គមទៅលើតួនាទីយេនឌ័រដែលបង្កទុក្ខទោស និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

ផ្នត់គំនិតសង្គមទៅលើតួនាទីយេនឌ័រដែលបង្កទុក្ខទោស និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាង ២៦ ភាគរយនៃបុរស និងជាង ៥០ ភាគរយនៃស្ត្រី គិតថាអំពើហិង្សាជារឿងធម្មតា ក្នុងហេតុផលយ៉ាងតិចមួយ ក្នុងចំណោមហេតុផលទាំង ៦ ។ អ្នករស់រានមានជីវិត ពីអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តលើពួកគេទេ។ យើងត្រូវតែក្រោកឈរ ដើម្បីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី ក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានអំពើហិង្សា។