ព័ត៌មានចុងក្រោយ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីបានសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បាទា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រុមប្រឹក្សសកម្មភាពជនពិការ​ រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ៣​(ខេត្តសៀមរាប កំពង់ចាម​ និងកំពង់ស្ពឺ) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីយន្តការនៃការសម្របសម្រួលការងារ និងការអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ថា ACCESS)។ កម្មវិធី ACCESS ផ្តល់ការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសំដៅចូលរួមចំណែកពង្រឹងការទទួលបានសេវា និងសិទ្ធិជនមានពិការភាព និងស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV)។ កម្មវិធី ACCESS បានណែនាំពីសកម្មភាពនានាក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ៣​ ដែលគាំទ្រដល់ការទទួលបានសេវារបស់ជនមានពិការភាព និងស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើត និង/ឬពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួល និងបញ្ជូន សេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា ការទទួលបានឱកាសការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព សេវាសុខភាព ជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ និងសេវាសង្គមនានាសម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ សិក្ខាសាលានេះទទួលបានការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណជាង ២០០ នាក់។


លោកអនុប្រធានទូត Luke Arnold បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្ត «បទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា»។ គោលការណ៍ណែនាំដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនេះបានបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកសាងសង់ ស្ថាបត្យករ និងអ្នករចនាក្នុងការរចនា និងសាងសង់បរិដ្ឋានរូបវ័ន្តសមស្របសម្រួលឱ្យជនមានពិការភាពអាចប្រើប្រាស់បាន។ ការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីមានទាំងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ហៅកាត់ថា ACCESS) គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្រដល់ជនមានពិការភាពអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងសាធារណៈប្រកបដោយសមភាព និងអាចមានសិទ្ធិពលរដ្ឋពេញលេញ៕


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានសហការជាមួយកម្មវិធី ACCESS រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី លើកទី៣ (NAPVAW III) ជាមួយស្រ្តីមានពិការភាព។ នេះគឺជាលើកដំបូងដែលស្រ្តីមានពិការភាពមានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាង NAPVAW III។ គោលបំណងសំខាន់នៃសិក្ខាសាលាគឺដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសេចក្ដីព្រាង NAPVAW III និងធាតុចូលនូវចំណុចដែលបាត់ ចន្លោះប្រហោង និងយោបល់ផ្សេងៗ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ​ និងបញ្ហារបស់ស្ត្រីមានពិការភាពដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។


រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩៖ កម្មវិធី ACCESS បានសម្របសម្រួលរៀបចំសិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះស្តីពីការរៀ​បចំផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពី​ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី២០១៩-២០២៣ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព២០១៩-២០២៣ កាលពីថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។ សិក្ខាសាលានេះគឺជាជំហានចុងក្រោយដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ដៃគូទាំងអស់រៀបចំ និងធានាបាននូវផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ផ្នែកទាំងពីរដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ ហើយអាចធ្វើទៅបាន​ ក៏ដូចជាជុំរញការសម្របសម្រួល និងការសហការគ្នារវាងផ្នែកទាំងពីរ។


កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានសហការជាមួយកម្មវិធី ACCESS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សា​​ជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រដល់មន្រ្តីមកេពីក្រសួងកិច្ចការនារី។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល​៣ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីផ្តល់ការណែនាំដល់អ្នកសម្របសម្រួលបង្គោលអំពីសៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សា​​ជាមូលដា្ឋនដល់ស្រ្តី និងក្មេងសី្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់មន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្តល់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ​បន្តទៅ​អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។


រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩៖ ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) ដោយសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្មវិធី ACCESS បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មសកម្មភាពអាទិភាពមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាពក្នុងថវិកាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ អ្នកចូលរួមចំនួន ៤៥​ នាក់ដែលរួមមានតំណាងមកពី DAC ក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការ DAC​ ប្រចាំខេត្ត មន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា ខេត្តសៀមរាប កំពង់ចាម និងកំពង់ស្ពឺ និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិភាក្សា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តល្អ និង​បញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសកម្មភាពអាទិភាពមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាពក្នុងថវិកាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ។


បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាលើកដំបូងស្តីពីសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ខ្លួន កម្មវិធី​ ACCESS បានសម្របសម្រួលរៀបចំសិក្ខាសាលាពីរផ្សេងទៀតស្តីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួម ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០-១១  ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ សម្រាប់ក្រុមការងារផ្នែកពិការភាព និងនៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ក្រុមការងារផ្នែកអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។​ ដៃគូរដ្ឋាភិបាល​ និងដៃគូអនុវត្តន៍ដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាទាំងពីរ ដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្រ្តរួមដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសម្រាប់កម្មវិធី ACCESS ។ សិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីកំណត់នូវភាពប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគ្នា និងកាត់បន្ថយការងារស្ទួនគ្នា និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពឱ្យកាន់តែមានលក្ខណៈសហការគ្នា។ សេចក្តីណែនាំត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ដៃគូអនុវត្តន៍ក្នុងការរៀបចំសំណើណេញលេញរបស់ពួកគេ ក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវបានរំពឹងទុកក្នុងការអនុវត្តការងារ។


កម្មវិធី ACCESS​​ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីដំណើរការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ខ្លួន​ កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។ លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកិច្ចការងារនារី លោកជំទាវ ប្រាក់ ថាវៈភារី អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងលោកស្រី Sarah Wadley លេខាទីមួយនៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីបានអញ្ចើញចូលរួមជាគណអធិបតីថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ និងបើកកម្មវិធីផងដែរ។ សិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណ៧៥នាក់មកពីវិស័យទាំងពីរ​ រួមទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ បានស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក ស្វែងយល់ពីសកម្មភាពដែលបានស្នើឡើង និងស្វែងយល់ពីកម្មវិធី ACCESS​ កាន់តែច្បាស់។ សិក្ខាសាលានេះក៏ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការសិក្ខាសាលានៅពេលខាងមុខទាក់ទងនឹងការកសាងផែនការរួម។


ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០១៩៖ កម្មវិធី ACCESS បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍផ្នែកពិការភាពប្រកបដោយបរិយាបន្ន” ដែល ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពីរថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី២៣ និង២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា។ សិក្ខាសាលានេះគឺជាឱកាសក្នុងការចែករំលែកជូនដល់អ្នក​ចូលរួមមកពីក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងជនបង្គោលផ្នែកពិការភាពនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីករណីសិក្សាខ្លីៗស្តីពីការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងផ្នែកពិការភាពប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា តំបន់អាស៊ី និងទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះបានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការកំណត់នូវអាទិភាព និងឱកាសនៃដំណើរការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងផ្នែកពិការភាពប្រកបដោយបរិយាបន្នផ្អែកលើសិទ្ធិជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជា ស្របទៅតាមអ​នុ​សញ្ញាស្តិ​ពី​សិទ្ធិ​របស់​ជ​នពិ​ការ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព។ ផែនការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈការងារជាក្រុម ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំផែនការការងារ និងគោលដៅដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកពិការភាពប្រកបដោយបរិយាបន្នដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៩ – ២០២០។


ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩៖ កម្មវិធី ACCESS បានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២” នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយក្រសួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទានៅទីស្នាក់ការក្រសួងផ្ទាល់ និងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីនៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណាភ្នំពេញ។ សិក្ខាសាលានេះផ្តោតលើការពិភាក្សា និង ផ្សព្វផ្សាយអំពីសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២០-២០២២។ មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងទាំងពីរ រួមទាំងតំណាងមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ UNWOMAN និងDFAT បានចូលរួមនាឱកាសនោះ។