ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ កិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្សូម (Zoom​) គោលបំណង៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពនៃការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ សម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ក្រសួងកិច្ចការនារី មន្ទីរកិច្ចការនារីទាំង៣នៃខេត្តគោលដៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ អង្គការដៃគូអនុវត្តរបស់កម្មវិធីACCESS​ ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ប្រមាណ ៤៥នាក់
អានបន្ត