ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

ផ្នែក៖ កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងសមធម៌ គោលបំណង៖ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនូវសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីACCESS នៅតំបន់គោលដៅ និងជួបជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីចូលរួមចំណែកឱ្យសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលកម្មវិធីACCESS អាចដឹងកាន់តែតទូលំទូលាយអំពីវឌ្ឍនភាពនៃកម្មវិធីACCESS រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដើម្បីពិភាក្សានូវបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះ ការពិភាក្សាអំពីមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលទទទួលបាន និងការបង្កើតឱ្យមានអនុសាសន៍សំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកម្មវិធី ACCESS ។ លទ្ធផលដែលរំពឹងទុក៖ គណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាល កម្មវិធី ACCESS នឹង ទទួលបានព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃកម្មវិធី ACCESS រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន រយៈពេល៤ឆ្នាំ ដោយផ្អែកលើករណីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ បង្កើតឱ្យមានជាឱកាសជាកិច្ចសន្ទនាពិភាក្សារវាងសមជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលកម្មវិធី ACCESS ជាមួយដៃគូរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ អ្នកទទួលផល និងដៃគូរបស់កម្មវិធី ACCESS អំពីដំណើរការនៃកម្មវិធី ACCESS ចូលរួមឆ្លុះបញ្ជាំង ចែករំលែកនូវការអង្កេត និងមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលទទយលបានសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់កម្មវិធី ACCESS ដែលនឹងត្រូវបន្ត អ្នកចូលរួម៖ សមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាភិបាលកម្មវិធី ACCESS រួមមានតំណាងមកពី ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកឯករាជ្យ និងប្រធានកម្មវិធី ACCESS អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដែលជាមន្រ្តីមកពី ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ អភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ចាម និងសៀមរាប អភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ និងប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមការងារឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ចាម និងសៀមរាប មូលនិធិជនពិការ និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ តំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលី និងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖ ​​ប្រមាណ៣០នាក់
អានបន្ត