ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

ផ្នែក៖ អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ទីកន្លែង៖ ធ្វើដោយជួបមុខផ្ទាល់នៅសណ្ឋាគារ តារាអ៊ែរផត ទីក្រុងភ្នំពេញ គោលបំណង៖ ចូលរួមអបអរសាទរបើកយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី ក្រោមប្រធានបទ «រួមគ្នា ធ្វើសកម្មភាពបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី» ពិភាក្សា និងពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពី ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី(NAP VAW III) ២០១៩-២០២៣ ។ អ្នកចូលរួម៖ តំណាងមកពី ភ្ញៀវកិត្តិយស៖​ សមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេសឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ(TWGG-GBV) ដែលអញ្ជើញមកពី៖ ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ចំនួន១៧ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ចំនួនជាង៣០ អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន ០៤ រៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ជំនួយឧបត្ថម្ភ៖ ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីACCESS ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ប្រមាណ ៩០ ទៅ ១០០នាក់
អានបន្ត