មាតិកាវីដេអូ

វីដេអូគំនូរជីវចលនៃបទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់

ជនមានពិការភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖


ផ្នែកទី១៖ ផ្លូវ និងច្រកចេញចូល


ផ្នែកទី២៖ ការរៀបចំចំណតយានយន្ត


ផ្នែកទី៣៖ ប្រភេទអគារ


ផ្នែកទី៤៖ បរិក្ខារក្នុងអគារ


ផ្នែកទី៥៖ បរិក្ខារអនាម័យ