រីករាយទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ!

រីករាយទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ!

នៅសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ឯកអគ្គរាជទូត Kang និងបុគ្គលិកស្ថានទូតអូស្ត្រាលី សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះ អបអរដល់ស្ត្រីកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយ។ ស្ត្រីទាំងនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ពួកគេ ហើយពិតជាសាកសមនឹងប្រធានបទរបស់ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ក្នុងឆ្នាំនេះ គឺ “ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីសម្រចបាននូវអនាគតដែលមានសមភាព នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។