វិសមភាពយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

វិសមភាពយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

តើអ្នកដឹងទេ? វិសមភាពយេនឌ័រ រួមមានទាំង ការចូលរួមមិនស្មើភាពគ្នា ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្ត គឺជាដើមហេតុនៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រី។ ផ្តល់វេនគ្នា គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមគ្នា។ ធ្វើបែបនេះ ជាការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុខដុមរមនា។