វិសមភាពយេនឌ័រ

វិសមភាពយេនឌ័រ

ភាពក្រីក្រ អក្ខរកម្ម និងការសេពគ្រឿងស្រវឹង មិនមែនជាបុព្វហេតុនៃអំពើហិង្សាទេ។ ចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី។