សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើការកំណត់កញ្ចប់សេវាអប្បបរមា
របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើការកំណត់កញ្ចប់សេវាអប្បបរមា
របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មូលនិធិជនពិការ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការកំណត់កញ្ចប់សេវាអប្បបរមាសម្រាប់          មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា​ នៅកម្ពុជា។

សិក្ខាសាលានេះ មានអ្នកចូលរួមចំនួន៤០នាក់ដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នារួមមាន អ្នកប្រើប្រាស់សេវាស្តារ តំណាងអង្គការជនពិការ សមាគមមនុស្សចាស់ និងសមាគមអ្នកជំនាញស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា។ ការស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា បានដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យជនមានពិការភាពអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងពេញលេញ។ សិក្ខាសាលានេះ​ មានគោលបំណងក្នុងការកំណត់កញ្ចប់សេវាអប្បបរមាសម្រាប់មណ្ឌលស្តារ ដែលនឹងត្រូវប្រើជាស្តង់ដាណែនាំសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា។

លោក ម៉ុម សុត្ថារ៉ា នាយករងនៃមូលនិធិជនពិការ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «តាងនាមឲ្យមូលនិធិជនពិការ  ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ ដែលតែងតែគាំទ្រមូលនិធិជនពិការក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា»។

​កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូលនិធិជនពិការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធវិស័យស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា បាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីគាំទ្រដល់ជនមានកម្សោយផ្នែកកាយសម្បទា ឲ្យទទួលបានសិទ្ធិប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ តាមរយៈការស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា៕