អំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច

អំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច

ការគាំទ្រស្ត្រីឱ្យរស់នៅដោយគ្មានអំពើហិង្សា គឺគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងមូល។