អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងជំងឺអេដស៍

អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងជំងឺអេដស៍

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី ៧ នៃយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ បញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងជាទិវាជំងឺអេដស៏ពិភពលោក។
អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងជំងឺអេដស៍ គឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំ។ ការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រីជំទង់ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច និងវិសមភាពយេនឌ័រ ជាការសំខាន់ ក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សានិងជំងឺអេដស៍។