ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ (ACCESS) អង្គការ ADD International បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាព ដល់សមាជិកក្រុមការងារឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះ ដែលមានគោលបំណងកសាងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្តីពីបរិយាបន្នពិការភាពក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងអ្នកផ្តល់សេវា។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក Andreas Zurbrugg អគ្គរាជទូតរងនៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានជួបជាមួយលោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី និងតំណាងមកពីនាយកដ្ឋានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី រួមមាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម អគ្គនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងនាយកដ្ឋានកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារី។​ (more…)


កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS) បានតើតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាបន្នពិការភាពនៅកម្ពុជា។ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះ កម្មវិធី ACCESS បានគាំទ្រវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសមភាពយេនឌ័រ ទៅដល់អ្នកចូលរួមចំនួន៤៣នាក់ (២៧នាក់ជាស្រ្តី)។ អ្នកចូលរួមទាំងនោះមកពីមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាទាំង១១ទូទាំងប្រទេស រួមទាំងរោងចក្រផលិតអវយវះសិប្បនិមិ្មត​ និងរណប និងមូលនិធិជនពិការ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងកិច្ចការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចផែនការឆ្នាំទី៤ ស្តីពីកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រដបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌(ACCESS)។ (more…)


អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ(CWCC) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល២ថ្ងៃ ស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ សម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុងការស្តាប់។​ អង្គការ CWCC បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះកាលពីថ្ងៃទី១៨ដល់១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី-កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌(ACCESS) ។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និង UNDP បានសហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ជាំងស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង ២០១៩ – ២០២១ នៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពខេត្តចំនួន៥។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងសមធម៌(ACCESS) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី ស្តីពីការរៀបចំថវិកាឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ។ លោកជំទាវ គឹម ស៊ីផាត់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ និងមានមតិបើកកិច្ចប្រជុំនេះជាមួយលោកស្រី Elizabeth Adler លេខាទី២នៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំនៅកម្ពុជា។ នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី២ជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី សម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ និងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំថវិកាឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ ដែលកិច្ចប្រជុំលើកទី១ធ្វើឡើងកាលពីខែមេសា។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណង ដើម្បីបង្ហាញអំពី​របកគំហើញ និង​អនុសាសន៍សំខាន់ៗ ស្តីអំពីការធ្វើសមាហរណកម្ម​សមធម៌យេនឌ័រ​ក្នុង​ដំណើរការ​ថវិកា​ ពិភាក្សាអំពីជំហ៊ានបន្ទាប់​សម្រាប់កិច្ចសហការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រើស​ (របៀប) សម្រាប់ការចូលរួមជាមួយ​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ / អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ កិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏មានអ្នកចូលរួមចំនួន២៥នាក់ ដែលមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ និង​ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង​កិច្ចការទូទៅ តំណាងស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា និងក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS ហើយដែលអ្នកចូលរួមទាំងនោះបានចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលលើជំហ៊ានបន្ទាប់សម្រាប់កិច្ចសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ លោកស្រី ចេង ជិនណេត ជាប្រធានយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ។ លោកស្រី បានធ្វើបទបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំថវិកាឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ និងសេចក្តីព្រាងផែនទីចង្អុលបង្ហាញ។ លោកស្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរ ការគាំទ្រពីកម្មវិធី ACCESS ទៅក្រសួងកិច្ចការនារី តាមរយៈនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ គឺដើម្បីធានាថាការរៀបចំថវិកាឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ និងសេវាសង្គមត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិនិយោគឃុំសង្កាត់។ ចំណែកលោក Jonathan Dunn ទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ នៃកម្មវិធី ACCESS  បានធ្វើបទបង្ហាញពីរបកគំហើញ និងអនុសាសន៍សំខាន់ៗស្តីពីសមាហរណកម្មសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងដំណើរការថវិកា។ នៅក្នុងបរិបទផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មវិធីACCESSសម្រាប់ឆ្នាំទី៤ កម្មវិធី ACCESS ដែលជាដៃគូជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចសហការគ្នា រួមទាំងការពង្រឹងនូវគោលការណែនាំជាក់ស្តែង ស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មយេនឌ័រនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំថវិកាសម្រាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។ លោកស្រី Elizabeth Adler បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថា៖ «នៅក្នុងបរិបទរបស់កម្មវិធី ACCESS រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី គឺបាននឹងកំពុងសម្លឹងមើលលើការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ក្នុងការបែងចែកធនធាន ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នពិការភាព។​ [...]


កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោក Andreas Zurbrugg អគ្គរាជទូតរងនៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរទស្សនៈកិច្ចទៅមើលលទ្ធផលនៃការសាងសង់ជម្រាលមួយក្នុងចំណោមជម្រាលទាំង២២ ដែលជាជំនួយគាំទ្រថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី។ លោក​ Zurbrugg ក៏បានទៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានៅខេត្តកំពង់ចាមផងដែរ។ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនេះ រៀបចំឡើងដោយ កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលីកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌(ACCESS) តាមរយៈដៃគូអនុវត្តគម្រោងអង្គការ Humanity & Inclusion​ (HI) នៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអង្គការតំណាងជនពិការជួយខ្លួនឯង ស្រុកបាធាយដែលជាអង្គការមួយបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយជនមានពិការភាព។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលជម្រាលចំនួន២២នៅខេត្តចំនួន៥ (កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ សៀមរាប បាត់ដំបង និងខេត្តក្រចេះ) និងពិធីផ្សព្វផ្សាយវីដេអូអប់រំ ស្តីពីបទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រោមគណៈអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិកាអគ្គលេខាដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ និងលោក Andreas Zurbrugg អគ្គរាជទូតរងនៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា។ អ្នកទំាងពីរ បានផ្តល់នូវមតិស្វាគមន៍ដល់អ្នកចូលរួមចំនួន១២៥នាក់ ដែលជាតំណាងមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ក្រុមក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការខេត្ត អជ្ញាធរឃុំ តំណាងជនមានពិការភាព និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្ភភាព និងសមធម៌ (ACCESS) អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសលើកទី៧ ផ្នែកពិការភាព។ កិច្ចប្រជុំលើកទី៧នេះ មានគោលបំណង ពិនិត្យឡើងវិញនូវវឌ្ឍនភាព និងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តកម្មវិធី ACCESS  ពិនិត្យឡើងវិញ និងពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្ត និងដំណោះស្រាយដែលអាចមាន និងកំណត់ទិសដៅអទិភាពសម្រាប់ត្រីមាសបន្ទាប់ និងការផ្សារភ្ជាប់កិច្ចអន្តរាគមន៍នៅដំណាក់កាលទី២។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានអ្នកចូលរួមចំនួន៣៧នាក់ រួមមានតំណាងមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា ក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS  និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS  រួមមានអង្គការ ADD International ​សាខាក្រុមហ៊ុនអ៊ែដ្យាយល៍ឌឺវេឡុមម៉ិនគ្រុប គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនម.ក អង្គការជនពិការកម្ពុជា អង្គការ HI អង្គការឡៃហ្វ័រឌឺវើល អង្គការ UNDP។ លោកបណ្ឌិត រស់ ឆាយ ប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ការអភិវឌ្ឍបរិយាបន្នពិការភាព នៅតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជំនួយរបស់អូស្រ្តាលី។ ភាពជាដៃគូរបស់យើងសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តស្តារឡើងវិញបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងបញ្ជូលជនមានពិការភាព ដោយសារតែពួកគាត់ប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះច្រើន»។ ឯកឧត្តម នេត អ៊ុន អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានសម្តែងការអបអរចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលបានអនុវត្តកន្លងមកដោយដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី​ACCESS ក្នុងកំឡុងពេលកូវិដ-១៩។ ឯកឧត្តមក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗក្នុងផែ្នកពិការភាព រួមទាំងការអភិវឌ្ឍច្បាប់ពិការភាពថ្មី ការអនុវត្តកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនមានពិការភាព និងការផ្តល់នូវប័ណ្ណសម្គាល់ជនមានពិការភាព ការកសាងជម្រាលនៅក្នុងឃុំចំនួន២២ដើម្បីបង្កលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរ និងការផលិតនូវវិដេអូអប់រំចំនួន៥ ស្តីពី បទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព។​ ឯកឧត្តមមានការកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីតាមរយៈកម្មវិធីACCESS និងដៃគូអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីពិការភាព និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា។ ជាងនេះទៅទៀត តំណាងមកពីកម្មវិធីACCESS លោក Sasha Cigljarevic អនុប្រធានកម្មវិធី ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ និងលោក ជូ វិវឌ្ឍន៍ [...]