ព័ត៌មានចុងក្រោយ

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា​ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំយន្តការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយ លោកស្រី Elizabeth Adler លេខាទី២នៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចាំនៅកម្ពុជា។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីសេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS)   និងដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីអង្គការ UN Women អភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារពហុវិស័យឆ្លើយតបអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រថ្នាក់ខេត្ត។ (more…)


ដោយមានការគាំទ្រថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌(ACCESS)  អង្គការអន្តរជាតិ ADD  ដែលដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធី ACCESS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀនសូត្រ និងផ្លាស់បទពិសោធន៍ចំនួនពីរ ស្តីពី «សារៈសំខាន់ និងទំនាក់ទំនងពិការភាព ក្នុងសេវាឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ»។ កិច្ចប្រជុំមួយសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម ដែលប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ និងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតធ្វើសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ (more…)


ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបន្តជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ដូចជាសាកលលោក។ ដោយសារវិធានការគម្លាតសង្គម និងការរឹតបន្តឹងការបំលាស់ទី ការទទួលសេវាគឺត្រូវបានកំណត់ ហើយជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសជនមានពិការភាព ប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសេវា និងការគាំទ្រដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ និងតាមរយៈការគាំទ្របច្ចេកទេស និងការសម្របសម្រួលពី Development Pathways កិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស ស្តីពីកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នពិការភាព ត្រូវបានរៀបចំឡើង។​ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ស្តីពីកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នពិការភាព គឺជាក្រុមមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង និងសម្របសម្រួលដោយក្រុមការងារកម្មវិធី ACCESS ដើម្បីសម្របសម្រួល និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា។ ក្រុមនេះ មានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបរិយាបន្នពិការភាព អ្នកជំនាញខាងកិច្ចគាំពារសង្គម ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ តំណាងអ្នកគាំទ្រ និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល។ កិច្ចប្រជុំលើកទី១ ត្រូវបានប្រារព្វឡើងកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។​ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសលើកទី៦ ផ្នែកពិការភាពត្រូវបានប្រារព្វឡើង និងដឹកនាំដោយ នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពជនពិការ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី ACCESS។ (more…)


កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងកិច្ចការនារី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសលើក៦ លើការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ កិច្ចប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយនៃជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី ACCESS។ (more…)


នៅសប្តាហ៍ទី៣នៃខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌ (ACCESS) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាស៊េរីតាមអនឡាញ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការគាំទ្រពីកម្មវិធី ACCESS នៅក្នុងវិស័យអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងវិស័យពិការភាព នៅខេត្តគោលដៅទាំងបី រួមមាន កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ និងសៀមរាប។​ (more…)


នាពេលថ្មីៗនេះ មូលនីធិជនពិការ និងអង្គការ HI បានសហការគ្នារៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី នីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញប្បទាននៃមជ្ឈមណ្ឌលស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទានៅកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្រ្តាលី កម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តភាព និងសមធម៌(ACCESS)។ (more…)